Vuokrausehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Oulujärvi Rentals & Services (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä. 

1. Vuokrakaluston käyttö ja rajoitukset

1.1. Asiakas on vuokrakaluston käyttäjä eikä hänellä ole oikeutta luovuttaa vuokraamansa kalustoa
kolmannelle osapuolelle.

1.2. Vastuu vuokrakalustosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy kaluston palauttamiseen kohdassa palautusehdot määriteltyjen velvotteiden täyttyessä.

1.3. Vuokrakalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta pyydettyä lupaa.

1.4. Asiakas vastaa vuokrakaluston käytön tapahtuvan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti.
Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana vuokrakaluston käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdollisesti muut vuokraukseen liittyvät/aiheutuvat perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelymaksun.

1.5. Asiakkaan tulee huolehtia vuokrakalustosta huolellisesti ja vastuullisesti. Asiakkaan vastuulla ovat kaikki tahallisesta tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneet vahingot. Vahingon sattuessa asiakas ei ole oikeutettu itse korjaamaan vuokrakalustoa.

1.6. Vuokrakalusto on aina lukittava mikäli se jää vartioimatta tai sen läheisyydestä poistutaan.

2. Asiakkaan korvausvelvollisuus

2.1. Asiakas korvaa vuokrakalustolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet voimassaolevan hinnaston mukaan. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee kalustoa ja sen osia sekä varusteita kokonaisuudessaan.

2.2 Asiakas on vastuussa vuokrakaluston virheellisen käytön tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa mm. vuokrakaluston virheellinen pysäköinti.

2.3. Asiakas on vastuullinen puhdistamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Vuokrakalustoa palautettaessa irtoroskat ja kaikki vuokrakalustoon kuulumaton on poistettava ja pahasti likaantunut/kuraantunut kalusto pestävä. Jälkisiivous tai -puhdistus 40€/tunti.

2.4. Vuokralustossa on liikenne- ja kaskovakuutus 500€ omavastuuosuudella. Vakuutukset eivät korvaa asiakkaan kuljettamia esineitä, tavaroita yms.
2.5. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, tai pienemmissä vaurioissa vuokraamon oman varaosahinnaston sekä työtuntikorvauksen mukaan. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vaurioista aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 5 vrk ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman vuokrahinnan mukaan.

2.6. Vakuutusten ulkopuoliset vahingot asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Tämä koskee tilanteita joissa vuokrakalustoa on käytetty huolimattomasti tai virheellisesti, esimerkiksi jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, kaluston käyttö yli- tai vajaapaineisilla renkailla, tuki- tai kannatinjalan unohtaminen, lumivahingot varoitusmerkki alueella, kaluston käyttö erikoisen huonokuntoisilla teillä tai alueilla.

2.7. Jos vuokrakalustolle on aiheutettu vahinko tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, korvaa asiakas kaikki vahingot täysimääräisinä.

3. Vuokraamon velvollisuudet

3.1.Vuokrakalusto luovutetaan laillisena, käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle.

3.2. Mikäli vuokrakaluston luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan.

4. Asiakkaan tehtävät vikatilanteissa tai vahingoissa

4.1.Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava poliisille ja vuokraamoon.

4.1.1. Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle.

4.1.2. Mikäli ilmoitusta poliisille ei ole tehty asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta.

4.2. Vuokrakalustossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

4.2.1. Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan tai korjauttamaan vuokrakaluston vikoja tai
vaatimaan niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

5. Vuokraamon vastuu vikatilanteissa

5.1. Mikäli tekninen vika ehkäisee vuokrakaluston käytön voi asiakas vaatia vian korjaamista tai vuokranalennusta.

5.2. Sopimusta ei voi purkaa mikäli vika voidaan kohtuullisessa ajassa korjata. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista.

5.3.Korvausvelvollisuus rajoittuu vuokrakalustosta maksettuun vuokrasummaan.

6. Vuokrakaluston palautus vuokrauksen päättyessä

6.1. Palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesti, muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen.

6.2. Vuokrakalusto tulee palauttaa noutopaikkaansa ellei muuta ole etukäteen sovittu.

6.3. Neuvottelematon myöhästyminen palautuksesta antaa vuokraajalle oikeuden veloittaa vuokrakorvaus yliajalta hinnaston mukaisesti, sekä veloittaa lisäkorvaus mikäli tilanne aiheuttaa vuokraajalle vahinkoa.

6.4. Mikäli vuokrakalusto palautetaan ennen sovittua aikaa vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen
6.5. Asiakas on velvollinen viimeistään palautuksen yhteydessä ilmoittamaan vuokrakaluston mahdollisista vioista tai vaurioista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa jälkikäteen veloitettavan korvauksen, veloitukseen lisätään asian selvittämiseen kulunut aikaveloitus 40€ / tunti, myös mahdolliset lisävahingot veloitetaan asiakkaalta.

6.6. Vuokrakaluston palautuksen yhteydessä henkilökunta tarkastaa palautettavan kaluston.

6.6.1. Sovittaessa vuokrakalusto voidaan palauttaa ja lukita vuokraajan määräämälle alueelle aukioloajan ulkopuolella. Asiakas hyväksyy silloin järjestelyn että vuokravaunu tarkastetaan vuokraajan toimesta heti vuokrapisteen auettua. Mikäli asiakas haluaa varmistaa oikeusturvansa tulee hänen kuvata vuokrakalusto ja säilyttää kuvat vähintään 7 vrk ajan.

7. Vuokrahinnan ja -vakuuden suorittaminen

7.1. Vuokrakaluston vuokra maksetaan tilisiirrolla ennen kaluston noutoa, nopeissa vuokrauksissa esitettävä kuitti maksusta. Sopimusasiakkaita laskutetaan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

7.2. Vuokraamolla on oikeus harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta maksetun ja vahvistetun vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu.

7.3. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta syntyneiden vahingonkorvausten määrän ennen sen palauttamista.

8. Vuokrauksen peruutusehdot

8.1. Peruutustapauksissa asiakkaan maksama vuokrahinta vähennettynä pankki- tai luottokorttimaksu kuluilla palautetaan asiakkaan käyttämälle maksuvälineelle viiden (5) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkua. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista pidätetään kuluina 50% vuokrauksen hinnasta, kuitenkin enintään 50€.

9. Vuokrasopimuksen purkaminen

9.1. Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai vuokraamo arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa kalustoa asianmukaisesti voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta.

10.Muut ehdot

10.1. Asiakas vastaa siitä että vuokrakalustoa käyttävällä kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa käyttämään ko kalustoa. Ajo-oikeus on esitettävä vuokrattaessa. Jos ajo-oikeutta ei ole, maksua ei palauteta eikä vuokrakalustoa luovuteta.

10.2. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.

10.3. Asiakas hyväksyy että hänen ajokortistaan tai henkilöllisyystodistuksestaan voidaan ottaa valokopio tai hänet voidaan kuvata hänen noutaessaan vuokrakalustoa.